1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.exp-debruyn.be, verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Expertisebureau De Bruyn & Co bvba met zetel te Bredabaan 977, 2990 Wuustwezel en gekend onder ondernemingsnummer 0429.118.595.

Expertisebureau De Bruyn & Co bvba neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een email naar expertisebureau@exp-debruyn.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer +32 3 663 39 81.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘je bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij deze informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt niet met cookies.

Expertisebureau De Bruyn & Co bvba verzamelt geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Expertisebureau De Bruyn & Co bvba zouden worden meegedeeld, ziet Expertisebureau De Bruyn & Co bvba er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij de aangeboden dienst op onze website aan u zouden kunnen leveren en opdat wij hiertoe met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

3.2. Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Expertisebureau De Bruyn & Co bvba om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken. Wij zorgen er dan steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Expertisebureau De Bruyn & Co bvba.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden door Expertisebureau De Bruyn & Co bvba maar zo lang bewaard in hun mailbox als nodig voor het vervullen van de doelen zoals hierboven opgenomen, en dit maximaal voor een termijn van drie jaar.

Indien deze persoonsgegevens vervolgens worden overgenomen in het softwaresysteem van Expertisebureau De Bruyn & Co bvba m.o.o. de uitvoering van een verdere commerciële relatie met de desbetreffende klant, worden deze persoonsgegevens bewaard zo lang als de commerciële relatie blijft duren.

5. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Expertisebureau De Bruyn & Co bvba neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Expertisebureau De Bruyn & Co bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

6. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Expertisebureau De Bruyn & Co bvba.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. U kan tevens vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Expertisebureau De Bruyn & Co bvba u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen.

Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Expertisebureau De Bruyn & Co bvba bovendien het recht om bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van  contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U heeft steeds het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

U heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Expertisebureau De Bruyn & Co bvba met als adres Bredabaan 977, 2990 Wuustwezel.

Met een klacht kan u ook steeds terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de   Gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en te bereiken op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.

KUNNEN WIJ U ERGENS MEE HELPEN? AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN!